ආදි සිසු උපහාර උළෙල 2023

පාසලට නන් අයුරින් උපකාර කරන ආදි සිසුන් ඇගයීම සදහා උත්සවයක් පාසල විසින් පසුගිය දින සංවිධානය කරන ලදී. මෙහිදී විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි සිසුන් 30 දෙනෙකු උපහාර ලබන ලදී

සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා ජයග්‍රහනය

2022 සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ වයස 18 න් පහළ මීටර් 110 කඩුලු පැනීම තරගයෙන් තෙවැනි ස්ථානය සහ මීටර් 400 කඩුලු පැනීම තරගයෙන් තෙවන ස්ථානය හිමිකරගැනීමට

Read More

සමස්ත ලංකා පෙරදිග සංගීත තරගාවලි ජයග්‍රහනය

මෙවර පවත්වන ලද සමස්ත ලංකා පෙරදිග සංගීත තරගාවලියේ, ගීත නාටක අංශය සඳහා අප විද්‍යාලයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද ගීත නාටකය හොඳම ප්‍රාසාංගික ගීත නාටකය ලෙස ජයග්‍රහණය හිමි කරගෙන ඇත.

Read More

දිස්ත්‍රික් මලල ක්‍රීඩා තරග වලින් පාසල ලැබූ ජයග්‍රහණ

උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගනයේ ඔක්තෝම්බර් 5, 6 ,7 දිනවල පැවැති දිස්ත්‍රික් මලල ක්‍රීඩා තරග වලින් සර්වේසස් පුතුන් ලැබූ ජයග්‍රහණ

Read More