නාට්‍ය තරගයේ දෙවන ස්ථානය පාසලට

මාතර නගර සභාව විසින් මෙහෙය වූ නාට්‍ය තරගයේ දෙවන ස්ථානය පාසලේ නාට්‍ය කණ්ඩායම හිමිකර ගන්නා ලදී.

Read More