2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාලව පවතින පුරප්පාඩු දැනුම් දීම