125 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් නවිකරණය වී ඇති පාසල

පාසලේ 125වන අභිමානවත් සංවත්සරය වෙනුවෙන් පාසලේ ගොඩනැගිලි පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් විසින් මේ දිනවල අලුක්වැඩියා කරමින් පවතී