ලෝක ළමාදින උත්සවය

ලෝක ළමාදිනය වෙනුවෙන් 2022.09.30 වන සිකුරාදා පාසලේ පවත්වන ලද ලෝක ළමාදින උත්සවය