19 පහල ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නොකඩවා ලබා ගත් 5වන ජයග්‍රහණය

19 පහල ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පිට පිට ලබාගත් පස්වන ජයග්‍රහණයත් මොරටුව මහා විද්‍යාලයට එදිරිව ප්‍රසාද ලකුණක් සමග වාර්තා කිරීමට අද දින සමත්විය. කණ්ඩායමට සහ පුහුණුකරුට පාසලේ සුභාශිංසන පිරිනමමු.