2022 සර් ජෝන් ටාබට් මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලි ජයග්‍රහණ

සර් ජෝන් ටාබට් ජේෂ්ඨ මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය

වයසනමතරඟ ඉසව්වස්ථානය
18න් පහළM.G.සදිල රශ්මිකමීටර් 400 කඬුලුවර් ණ ලාභී

සර් ජෝන් ටාබට් කණිෂ්ඨ මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය 2022

වයසනමතරඟ ඉසව්වස්ථානය
14න් පහළT.H.රුසිත් නිම්සරමීටර් 1002
14න් පහළT.H.රුසිත් නිම්සරමීටර් 2003
14න් පහළT.H.රුසිත් නිම්සරදුර පැනීමවර් ණ ලාභී
12න් පහළL.B.J.P.උමේෂ් කාවින්දඋස පැනීමජාතික තලයේ තරඟ සදහා
සුදුසුකමු ලබා ඇත