ජෝ රාජපක්ෂ ශාලවේ නවීකරණ කටයුතු

පාසලේ පැරණිතම ගොඩනැගිල්ල වන ජෝ රාජපක්ෂ ශාලාවේ නවීකරන කටයුතු මවු ආදි සිසු කණ්ඩායම විසින් කරමින් පවතී.